Karjera

Karjera
Atnaujinta: 2023-09-18

LAISVA DARBO VIETA VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALISTO, VYKDANČIO SVEIKATOS PRIEŽIŪRĄ MOKYKLOJE, PAREIGOSE

Darbo pobūdis: renka, kaupia ir analizuoja duomenis apie Mokinių sveikatos būklę, pateikia pedagogams asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijas dėl Mokinių sveikatos bei koordinuoja šių rekomendacijų įgyvendinimą, užtikrina asmens duomenų apsaugą ir konfidencialumą, teikia išvadas ir pasiūlymus dėl Mokinių sveikatos būklės Mokyklos bendruomenei, su bent vienu Mokinio, pradėjusio lankyti Mokyklą ir ugdomo pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, tėvu (globėju, rūpintoju) aptaria Mokinio sveikatos stiprinimo ir saugos poreikį, o kitų Mokinių – pagal poreikį, identifikuoja Mokinių sveikatos stiprinimo ir sveikatos žinių poreikį, sveikatos raštingumo lygį atsižvelgiant į jų amžiaus tarpsnius, identifikuoja visuomenės sveikatos rizikos veiksnius, teikia siūlymus Mokyklos administracijai dėl Mokinių sveikatos stiprinimo bei aplinkos sveikatinimo priemonių įtraukimo į Mokyklos strateginius veiklos planus, kartu su Mokyklos vadovu koordinuoja veiklą stiprinant Mokinių sveikatą, bendradarbiauja su Mokyklos psichologu, socialiniu darbuotoju, logopedu, pedagogais bei kitais specialistais ir vykdo bendras veiklas, organizuoja Mokinių sveikatos stiprinimo priemonių ir Mokyklos aplinkos sveikatinimo priemonių įgyvendinimą ir įgyvendina jas pagal kompetenciją, dalyvauja planuojant ir įgyvendinant sveikatos ugdymo bendrąją programą ar kitą sveikatos ugdymo veiklą Mokykloje, teikia sveikatos žinias Mokyklos bendruomenei apie sveikatos išsaugojimą bei sveikatos stiprinimo būdus, moko pritaikyti juos praktiškai, teikia individualias konsultacija Mokyklos bendruomenei vaiko sveikatos klausimais, organizuoja, veda sveikatos ugdymo užsiėmimus (pamokas, diskusijas, konkursus ir pan.), rengia stendinius pranešimus, parodas, publikacijas Mokiniams, jų tėvams ar teisėtiems atstovams ir Mokyklos darbuotojams vaikų sveikatos klausimais, teikia ir (ar) koordinuoja pirmosios pagalbos teikimą Mokykloje, tikrina Mokinių asmens higieną, planuoja ir taiko užkrečiamųjų ligų ir jų plitimo profilaktikos priemones pagal kompetenciją, teikia informaciją Mokyklos bendruomenei apie profilaktinių skiepijimų svarbą, dalyvauja įgyvendinant užkrečiamosios ligos židinio ar protrūkio kontrolės priemones, konsultuoja Mokyklos ar maitinimo paslaugų teikėjų darbuotojus, atsakingus už mokinių maitinimą, sveikos mitybos ir maisto saugos klausimais, prižiūri Mokinių maitinimo organizavimo atitiktį pagal tvarkos aprašo, dalyvauja Mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje, teikia pagalbą ir informaciją fizinio ugdymo mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes pagal Mokinių fizinį pajėgumą, bendradarbiauja sveikatos stiprinimo klausimais su socialiniais partneriais, bendradarbiauja su asmens sveikatos ir visuomenės sveikatos priežiūros, psichologinės bei socialinės pagalbos įstaigų specialistais, teikia siūlymus Biuro atsakingam asmeniui dėl visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo Mokykloje, pagal kompetenciją atstovauja Biuro ir Mokyklos interesus, suderinus su Biuro ir/ar Mokyklos vadovu, vykdo kitus su Biuro funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Biuro strateginiai tikslai. 

Išsilavinimas: Aukštasis universitetinis (visuomenės sveikatos bakalauro/magistro kvalifikacinis laipsnis) biomedicinos mokslų studijų srities išsilavinimas.

Profesija: Visuomenės sveikatos specialistas

Darbo užmokestis (bruto): nuo 1153,2 eur./mėn. ir kintamoji dalis

Darbo sutarties rūšis: Neterminuota

Įdarbinama: Pradėti dirbti iš karto

Darbo grafikas: priklausomai nuo pasirinkto darbo krūvio

Pradžia – pabaiga: 8.00 val. – 17.00 val. (gali būti lanksti)

Per savaitę: 38 val.

Komandiruotės: Pagal poreikį

Darbo vietos adresas: Tauragės r. sav. Tauragė, Prezidento g. 7.

Darbdavio kontaktai:

Kontaktinis asmuo: Daiva Genienė

Mobilus telefonas: 8 686 54112           

El. paštas: daiva.geniene@tauragesvsb.lt                                                                                    

Pageidavimus pateikti: El. paštu

 


 

LAISVA DARBO VIETA PSICHOLOGO PAREIGOSE

Darbo pobūdis: teikia psichologines konsultacijas gyventojams ir įstaigų darbuotojams arba nukreipia tinkamai pagalbai už Biuro ribų, organizuoja psichikos sveikatos prevencijos renginius, mokymus, paskaitas, pasitarimus ir kitą šios srities prevencinę veiklą, šviečia gyventojų bendruomenę psichikos sveikatos prevencijos klausimais, rengia ir tvarko informaciją (straipsnius, pranešimus, atmintines ir pan.), veda užsiėmimus (paskaitas, seminarus, relaksacijas ir pan.) skirtingoms tikslinėms grupėms, dalyvauja ir atstovauja Biuro interesams psichikos sveikatos renginiuose, mokymuose, paskaitose, pasitarimuose ir pan., viešina ir tvarko informaciją psichikos sveikatos klausimais Biuro tinklalapyje, Biuro Facebook paskyroje bei kitose prieinamose prieigose (spaudoje, radijuje ir pan.), teikia pasiūlymus psichinės  sveikatos  gerinimo ir palaikymo klausimais, pildo su veikla susijusius dokumentus, vykdo kitus Biuro direktoriaus pavedimus, atitinkančius Biuro tikslus ir funkcijas.

Išsilavinimas: Aukštasis universitetinis (psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis) socialinių mokslų studijų srities išsilavinimas.

Profesija: Psichologas

Pareigybės lygis: 

Koeficientas: 8,1

Darbo užmokestis (bruto): 1506,6 Eur /mėn. ir kintamoji dalis. 

Darbo sutarties rūšis: Neterminuota

Įdarbinama: Pradėti dirbti iš karto

Darbo grafikas: 40 val./sav.

Pradžia – pabaiga: 8.00 – 17.00

Komandiruotės: Pagal poreikį

Darbo vietos adresas: Tauragės r. sav., Tauragė, Prezidento g. 7

Kontaktinis asmuo: Daiva Genienė

Mobilus telefonas: 8 686 54 112          

El. paštas: daiva.geniene@tauragesvsb.lt

Gyvenimo aprašymą pateikite el. paštu.